Rekrutacja

W dniach 31 lipca – 4 sierpnia należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły …

więcej...