Rekrutacja

W dniach 31 lipca – 4 sierpnia należy dostarczyć do szkoły pierwszego wyboru kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.

Zaświadczenie można dostarczyć osobiście z zachowaniem rygorów sanitarnych lub przesłać w formie skanu na adres rekrutacja@josemarti.pl

Wyniki egzaminów zostaną wprowadzone do elektronicznego systemu przez szkolną komisję rekrutacyjną.

W powyższym terminie kandydaci mogą również zmienić decyzję dotyczącą wyboru szkół/oddziałów. W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy:

  1. z jednym z rodziców/opiekunów prawnych udać się do szkoły pierwszego wyboru lub skontaktować się ze szkołą pod adresem rekrutacja@josemarti.pl i zwrócić się do komisji o anulowanie złożonego wniosku w systemie oraz zwrot załączników,
  2. wprowadzić do systemu nowe informacje,
  3. wydrukować i podpisać wraz z rodzicem/opiekunem prawnym nowy wniosek,
  4. złożyć osobiście lub w formie elektronicznej nowy wniosek wraz z innymi wymaganymi dokumentami w szkole, która teraz jest szkołą pierwszego wyboru.

Dyżury komisji rekrutacyjnej:

31 lipca (piątek) – 10.00-16.00

3 sierpnia (poniedziałek) – 4 sierpnia (wtorek) – 8.00-14.00

Osoby, które chcą złożyć wniosek i świadectwo w szkole proszone są o zachowanie zaleceń epidemicznych:

wejście na teren szkoły pojedyńczo w maseczce i rękawiczkach.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego (klasa 1H) MUSZĄ złożyć wniosek do 22 czerwca 2020 r.

Informujemy, że został zmieniony próg zaliczeniowy sprawdzianu z języka hiszpańskiego obowiązującego do klasy 1H. Aktualnie próg ten wynosi 5%.

Więcej informacji