Procedura organizacji pracy szkoły od 1 września 2020 r. i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców w czasie zagrożenia epidemicznego

 1. Cel

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.

 1. Zakres procedury

Procedurę należy stosować w XXII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí w Warszawie.

 1. Osoby odpowiedzialne za wdrożenie procedury

Dyrektor szkoły.

 1. Postanowienia ogólne
 2. Procedurę należy stosować w naszej szkole.
 3. Do szkoły może przychodzić tylko:
  1. uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych,
   1. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie,
   1. uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 4. Przez objawy, o których mowa w pkt. 2a) rozumie się:
 5. podwyższoną temperaturę ciała,
 6. ból głowy i mięśni,
 7. ból gardła,
 8. kaszel,
 9. duszności i problemy z oddychaniem,
 10. uczucie wyczerpania,
 11. brak apetytu.
 12. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły. Osoby te są zobowiązane do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 13. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych przez dyrektora miejscach.
 14. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 3.
 15. Wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z rodzicami/opiekunami ucznia.
 16. W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, należy stosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia, tj. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych. Pracownikom administracji z tej grupy ryzyka można polecić pracę zdalną.
 17. Higiena i dezynfekcja
 18. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych, tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 19. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa.
 20. Obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeniach ogólnodostępnych (biblioteka, sekretariat, korytarze, schody, szatnia itd.).
 21. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.
 22. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowe termometry.
 23. Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka dezynfekującego, zwłaszcza w zakresie czasu niezbędnego do wietrzenia zdezynfekowanych przedmiotów i pomieszczeń.
 24. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur i włączników.
 25. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją zamieszczona jest przy wejściu (Załącznik nr 1 do procedury – Instrukcja mycia rąk i instrukcja dezynfekowania rąk).
 26. Przed wejściem do budynku szkoły i szatni umieszczony jest środek do dezynfekcji rąk.
 27. Przy wejściu do szkoły należy umieścić numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych (Załącznik nr 2 do procedury – wykaz numerów kontaktowych).
 28. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk, należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk.
 29. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawic jednorazowych, maseczek jednorazowych należy zapewnić pojemnik lub miejsce do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS: https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
 30. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, kijki itp.) wykorzystywane podczas zajęć wychowania fizycznego należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 31. Organizacja pracy szkoły
 32. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły – biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę sal lekcyjnych (19 pełnowymiarowych) względem liczby oddziałów (25) – która ograniczy gromadzenie się grup uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz uniemożliwi częstą zmianę pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 33. Sale lekcyjne oraz części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę.
 34. Unika się gromadzenia większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, w tym ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez klasy z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 35. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku czy torbie.
 36. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów.
 37. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły zbędnych przedmiotów.
 38. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece.
 39. Korzystanie z gabinetu profilaktyki zdrowotnej i gabinetu stomatologicznego możliwe jest na określonych przez dyrektora szkoły zasadach w porozumieniu z odpowiednio:
 40. pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania,
 41. świadczeniodawcą usług stomatologicznych,

zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • Przygotowywanie i wydawanie posiłków
 • Należy wyłączyć źródełko wody pitnej. Korzystanie z innych dystrybutorów wody przez uczniów odbywa się pod nadzorem opiekuna i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zamieszczonymi na stronie: https://gis.gov.pl/oswiata/udostepniania-wody-do-spozycia-wplacowkach-oswiaty-fontanny-z-woda-do-picia-dystrybutory-wody-zrodelka/
 • Dopuszcza się możliwość spożywania posiłków przez uczniów w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny.
 • Należy dopilnować właściwego segregowania zużytych pojemników i sztućców.
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.
 • Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości.
 • Uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora szkoły.
 • Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała:
 • jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej (Załącznik nr 3 do procedury – instrukcja bhp pomiaru temperatury termometrem elektronicznym) – należy powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania go ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
 • Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u ucznia niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.
 • Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.
 • Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) o podejrzeniu zakażenia ucznia.
 • Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie telefonicznie informowani są o zaistniałej sytuacji.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z objawami choroby, należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 • Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) o zaistniałej sytuacji.
 • Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
 • Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
 • Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły, który podejmuje następujące działania:
 • kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z innymi osobami),
 • zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,
 • do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,
 • o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje dyrektora szkoły.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu.
 • Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej potrzeby.
 • W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych stosuje się działania opisane w pkt. 1.
 • Pracownicy z objawami choroby, o których mowa dziale IV pkt. 3. nie mogą przychodzić do pracy.
 • Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
 • Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.
 • Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie
 • Definicja KONTAKTU obejmuje:
 • każdego pracownika szkoły/rodzica ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
 • rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
 • każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 • Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:
 • pozostanie w domu przez 14/10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji – codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej, w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • jeżeli w ciągu 14/10 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) – należy bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 • Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 • Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.
 • Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły
 • Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki/zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
 • Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy) i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty stanowiącym Załącznik nr 4 do procedury.
 • W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.
 • Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba zakażona.


 • Postanowienia końcowe
 • W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów (wymienionych w części IV pkt. 3) bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m.st. Warszawie, ul. J. Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, kontakt:
 • Infolinia dla obywatela ws. kwarantanny i zdrowia – 222 500 115,
 • Numer informacyjny czynny w godz. 8:00-16:00 – 22 32 58 958,
 • Kontakt do biura podawczego – 22 31 07 900,
 • Adres email: koronawirus@pssewawa.pl.
 • Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się szkoła, strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego.