Aktualności

 • Wszelkie pytania prosimy kierować na adres rekrutacja@josemarti.pl
 • 18 sierpnia Komisja Rekrutacyjna pracuje w godzinach 9:00 – 15:00.
 • Osoby, które zostały przyjęte do naszej szkoły proszone są o złożenie następujących dokumentów:
  1. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej (oryginał)
  2. zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (oryginał)
  3. wypełniony kwestionariusz kandydata PDFWORD
  4. dwa podpisane zdjęcia do legitymacji szkolnej
  5. kopia aktu urodzenia

Dokumenty prosimy przynosić w koszulce.

 • Osoby, które chcą się ubiegać o przyjęcie do szkoły w przypadku dysponowania wolnymi miejscami w rekrutacji uzupełniającej proszone są o złożenie :
  • podanie o przyjęcie zgodnie z podanym wzorem. PDFWORD
  • w przypadku chęci zmiany klasy zgodnie z podanym wzorem. PDFWORD
 • Osoby, które chcą złożyć drogą elektroniczną potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, mogą to zrobić wysyłając skany tych dokumentów na adres rekrutacja@josemarti.pl
 • Terminy sprawdzianu kompetencji z języka hiszpańskiego dla kandydatów do klasy 1H:
  • 2 czerwca 2022, godzina 15.00
  • 28 czerwca 2022, godzina 10.00 – przeznaczony wyłącznie dla kandydatów, którzy z udokumentowanych przyczyn losowych nie przystąpili do sprawdzianu w pierwszym terminie
  • 5 sierpnia 2022. godz. 10:00 – termin dla kandydatów, którzy wybiorą klasę 1H dopiero w rekrutacji uzupełniającej

Harmonogram działań kandydata

Prezentacja

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

Zakres materiału na sprawdzian kompetencji językowych

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa mazowieckiego, na rok szkolny 2022/2023 (kuratorium.waw.pl)