Historia szkoły

Schroegera 7 i Chełmżyńska 66

1945

Historia współczesnego XXII Liceum Ogólnokształcącego rozpoczyna się 24 sierpnia 1945 r. Powstało wtedy Gimnazjum Koedukacyjne na Bielanach przy Szkole Podstawowej nr 21. Była to pierwsza na Bielanach szkoła średnia, której dyrektorem został Eugeniusz Jankowski. Mieściła się przy ulicy Schroegera 7 i Chełmżyńskiej 66. Oczywiście nie istniał wtedy jeszcze osobny budynek szkolny. Nauka odbywała się w trudnych warunkach lokalowych. Stu czterech uczniów pierwszego rocznika szkolnego 1945/1946 uczyło się w prywatnych mieszkaniach. W skład pierwszego zespołu nauczającego wchodzili: Janina Grzybowska (j. francuski), Janina Imoja (geografia), Halina Kisielewska (łacina), Leokadia Kędzierska (matematyka), Janina Kęcek (j. polski), Romana Lubodziecka (biologia), Jadwiga Morycowa (wf), Maria Mrozowska (plastyka) i Maria Nowicka (historia).

Barcicka 2

1946

W roku szkolnym 1946/1947 dzięki staraniom rodziców, nauczycieli oraz władz dzielnicy szkole został przydzielony budynek przy ulicy Barcickiej 2. Decyzją Kuratorium Oświaty szkoła stała się filią XVI Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Stefanii Sempołowskiej. W tworzenie szkoły zaangażowali się nie tylko nauczyciele, ale także rodzice i uczniowie. Niewątpliwe zasługi w organizacji placówki miała Zofia Ringmanowa – dyrektor szkoły od roku 1946. Zofia Ringmanowa była doskonałą organizatorką stawiającą wysokie wymagania zarówno sobie jak i gronu pedagogicznemu. Dzięki wielkiemu autorytetowi, którym się cieszyła, udało się jej stworzyć w szkole niepowtarzalną atmosferę. W roku 1946/1947 wzrosła liczba uczniów szkoły do ponad trzystu. Konieczne było również zwiększenie liczby nauczycieli.

1948

Bielany zyskały w końcu pierwszą państwową szkołę licealną z prawdziwego zdarzenia. Ten fakt potwierdzało dodatkowo nadanie szkole samodzielności przez Ministerstwo Oświaty. Decyzją z dnia 4 czerwca 1948 roku otrzymała ona nazwę „Państwowe Gimnazjum i Liceum Koedukacyjne nr XXII na Bielanach”. Dzięki wspólnemu wysiłkowi nauczycieli i uczniów warunki pracy polepszyły się. Aktywnie działał Komitet Rodzicielski, którego pierwszym przewodniczącym był Tadeusz Konecki.

Żeromskiego 22

1955

Od 1 września 1955 roku szkoła znowu zmieniła lokalizację. Została przeniesiona do budynku przy ulicy Żeromskiego 22. Jednocześnie nadano jej nową nazwę – „Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego nr 22 na Bielanach”. Zaczęły rozwijać się koła zainteresowań, polepszyło się wyposażenie pracowni, wzbogacił się księgozbiór biblioteki. Coraz bardziej wzrastała rola samorządu uczniowskiego.

1960 – 1961

W 1960 r. odeszła na emeryturę Zofia Ringmanowa, a jej obowiązki przejął Eugeniusz Pietrzykowski. W roku szkolnym 1960/1961 Rada Pedagogiczna i młodzież liceum wysunęła wniosek o nadanie szkole imienia. Zaproponowano najpierw na patrona Stefana Starzyńskiego – bohaterskiego prezydenta Warszawy. Wybór padł jednak na kubańskiego poetę, rewolucjonistę i myśliciela – José Marti. 5 kwietnia 1961 r. Ministerstwo Oświaty zatwierdziło nazwę szkoły w brzmieniu: „Liceum Ogólnokształcące im. José Marti w Warszawie nr XXII przy ulicy Żeromskiego”. 6 kwietnia 1961 roku odbyła się uroczystość nadania szkole patrona. Obecne były na niej władze szkolne, a także przedstawiciele Ambasady Kubańskiej. Od tej pory zacieśniły się kontakty między szkołą i tą ambasadą. Mimo przemian politycznych w Polsce José Marti pozostał patronem szkoły do dziś.

1964 – 1967

W roku 1964 znowu nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora. Została nim na krótko Anna Świeżyńska. W latach 1964 – 1967 funkcję tę pełniła Teresa Duchowska.

Staffa 111

1967

W roku 1967 szkołę przeniesiono do budynku przy ulicy Staffa 111, gdzie mieści się do dzisiaj. Wcześniej mieściła się tutaj szkoła podstawowa. W „przeprowadzkę” i odnawianie pomieszczeń klasowych zaangażowali się czynnie uczniowie. W nowym budynku powstały w końcu klaso-pracownie z prawdziwego zdarzenia. Zorganizował je następny dyrektor liceum – Wincenty Łaźniczka, który zarządzał placówką w latach 1967 – 1985.

1985

W 1985 r. w czterdziestą rocznicę istnienia szkoły powstało Koło Koleżeńskie im. Zofii Ringmanowej byłych Wychowanków, Absolwentów i Przyjaciół XXII Liceum Ogólnokształcącego na Bielanach. Dzięki zaangażowaniu jego członków z okazji czterdziestej rocznicy została ufundowana tablica pamiątkowa poświęcona założycielce szkoły – Zofii Ringmanowej. Koło Koleżeńskie kontynuuje swoją działalność – organizuje spotkania noworoczne absolwentów oraz dwa razy w roku ogniska w Kampinoskim Parku Narodowym. W latach 1985 – 1991 dyrektorem szkoły był Bogdan Sekinda.

1991

W 1991 roku dyrektorem został Waldemar Pacholec. W latach dziewięćdziesiątych rozpoczęto komputeryzację szkoły. Dzięki Ministerstwu Edukacji Narodowej otworzona została pracownia komputerowa. Skomputeryzowano także bibliotekę, która z roku na rok powiększa swój księgozbiór o nowe woluminy. Również w tym czasie zamontowano w liceum radiowęzeł. Odtąd działa lubiane przez uczniów radio „José”. Szkoła zapoczątkowała także wymianę międzynarodową młodzieży w ramach programu „TEMPUS”. Nawiązała kontakty ze szkołami we Włoszech i Francji.

1995

W 1995 roku uroczyście obchodzono pięćdziesięciolecie szkoły. Z tej okazji przed budynkiem liceum ustawiono kamień pamiątkowy .

2003

W roku szkolnym 2003/2004 obowiązki dyrektora pełniła Renata Janowska.

2004

Od 2004 roku dyrektorem szkoły jest Zbigniew Ślęzakowski. W roku szkolnym 2004/2005 powstaje klasa dwujęzyczna z językiem hiszpańskim, którego nauczano w szkole od trzydziestu lat. Biuro do spraw edukacji przy Ambasadzie Hiszpanii zaproponowało utworzenie sekcji dwujęzycznej trzem szkołom warszawskim. Spośród nich wybrano właśnie XXII Liceum Ogólnokształcące. Przyczyniło się do tego na pewno zaangażowanie pani Renaty Janowskiej i pani Moniki Zwierzyńskiej – Pióro, która jest koordynatorem i opiekunem sekcji dwujęzycznej. Stworzenie klasy dwujęzycznej jest pięknym kontynuowaniem tradycji szkoły, otwiera też przed nią duże możliwości. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2004/2005 zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele Ambasady Kuby i Ambasady Królestwa Hiszpanii. Klasa dwujęzyczna od początku cieszy się dużą popularnością wśród absolwentów gimnazjów. O naukę w niej w roku szkolnym 2004/2005 starało się 143 kandydatów, zostało przyjętych 33 uczniów.

2005

Kolejny jubileusz – w dniach 14, 15 i 16 października 2005 roku odbyły się uroczystości 60-lecia istnienia szkoły. Liceum w ostatnich latach na pewno zmieniło swoje oblicze. Wiąże się to przede wszystkim z reformą edukacji. Szkoła przekształciła się w tym czasie w trzyletnie liceum. Zmiany nie wpłynęły jednak na atmosferę w szkole czy jej popularność wśród gimnazjalistów. W roku 2005 pierwszy rocznik zreformowanego liceum zdawał Nową Maturę. O poziomie nauczania w szkole świadczy fakt, że wszyscy uczniowie klas trzecich zdali egzamin dojrzałości. Jest to wynik ciężkiej pracy zarówno nauczycieli jak i uczniów.